เงื่อนไขการจองคลาสผ่าน WE FITNESS APPLICATION

• กรณีที่ท่านสมาชิก จองคลาสไว้แล้ว แต่ไม่สามารถเข้าคลาสตามเงื่อนไขได้ เพื่อรักษาสิทธิ์ของท่านสมาชิกจำเป็นต้องกด “ยกเลิก” เสมอ
• กรณีจองคลาสแล้ว ไม่สามารถเข้าคลาส และ ไม่ได้ยกเลิกคลาส (No Show) เพื่อคงไว้ซึ่งความเป็นระเบียบและความเข้าใจตรงกัน โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ จองคลาสตามประเภท ( GX, Yoga, Spinning, Pilates Mat ) ครั้งต่อไปของ ท่านสมาชิกเป็นเวลา 3 วัน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

• ท่านสมาชิก สามารถ จองคลาส : ล่วงหน้าได้ 1 วันผ่าน Application
• การยกเลิกคลาส : ท่านสมาชิกสามารถกดยกเลิกคลาสได้ตลอด จนถึงก่อนเวลาคลาสเริ่ม 10 นาที เช่น คลาสเริ่ม 10.00 น. ต้องยกเลิกไม่เกิน 9.50 น.
• Check in สำหรับการเข้าห้องคลาส : สมาชิกควรมาก่อนคลาสเริ่ม หรือ ตรงเวลา โดยสามารถสแกนเช็คอินได้ก่อนคลาสเริ่ม 15 นาที
• Waiting list ใน Application : เมื่อถึงเวลาคลาสเริ่ม ระบบจะเปิดให้สมาชิก Waiting list เข้า (ในกรณีท่านสมาชิกที่จองสิทธิ์ไว้ไม่สามารถมาเช็คอินตามเวลาคลาส)
•  No Show : กรณีการจองคลาสแล้วไม่สามารถเข้าคลาสได้ และไม่ได้ทำการยกเลิกการจองคลาส ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์การจองคลาส 3 วัน (สำหรับคลาสทั่วไป) และ 7 วันสำหรับคลาส Pilates Reformer

Rules for exercise classes

• In case of booking a class and unable to join the class, must make the class cancelation every time.

• In the case of bookings a class but unable to join the class without making the class cancellation (No Show), members will be reserved to book classes by category (Group exercise, Yoga, Spinning, Pilates Mat) for 3 days.

 

As the following details:

• Booking classes : 1 day in advance by WE Application
• The Class Cancellation is 10 min before Class start for example : the class starts at 10.00 am., the cancellation making is not later than 9.50 am
• Check in Scanning: Members may attend before the class starts or on time and be able to check-in 15 minutes in advance.
Waiting list QR Code: Once the class starts the system will be opened for waiting members to enter (if the booking member has not arrived).
• No Show : If members have booked a class but have not shown up and cancelled the booking. The company has the right to reserve the booking for 3 days (for regular classes)

 

• Pilates Reformer:
No show : The company reserves to book Reformer classes for 7 days.

 

 

บริษัท วี ฟิตเนส มีการเก็บข้อมูลการใช้งานและใช้บริการ เพื่อการนำไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

At WE FITNESS

ลงทะเบียน