แบบฟอร์มยินยอมให้เรียกเก็บค่าสมาชิก
Authorise form for WE fitness payment

ข้าพเจ้ารับทราบ และยินยอมให้ บริษัท วี ฟิตเนส จำกัด เรียกเก็บค่าบริการ สมาชิก รายเดือน ตามรายละเอียดของสมาชิก ดังต่อไปนี้ I acknowledged authorise WE Fitness Co.,ltd to Change Monthly Membership Subscription fee on my Credit card as follow Member Details.
หมายเหตุ (Remark) : จำนวนค่าสมาชิกรายเดือน รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (The Total Monthly Dues Amount is Include 7% VAT)

ข้าพเจ้ารับทราบ และยินยอมให้ บริษัท วี ฟิตเนส จำกัด เรียกเก็บค่าบริการ สมาชิก รายเดือน ตามรายละเอียดของสมาชิก ดังต่อไปนี้ I acknowledged authorise WE Fitness Co.,ltd to Change Monthly Membership Subscription fee on my Credit card as follow Member Details.

หลังจากดำเนินการ ส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว โปรดรอเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องติดต่อกลับ เพื่อยืนยันเอกสารและข้อมูล

After Submit, Staff will Contact back via Phone for Confirmation.

บริษัท วี ฟิตเนส มีการเก็บข้อมูลการใช้งานและใช้บริการ เพื่อการนำไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

At WE FITNESS

ลงทะเบียน