นโยบายความเป็นส่วนตัว

เพราะคุณคือสมาชิกคนสำคัญของ บริษัท วี ฟิตเนส จำกัด บริษัทฯ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและบริการ ตลอดจนสิทธิประโยชน์ที่สอดคล้องตรงใจกับรูปแบบการออกกำลังกายที่แตกต่างกันของท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการทุกท่าน  วี ฟิตเนส จึงมีความจำเป็น ต้องใช้ข้อมูลของท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการ เพื่อการส่งมอบสุขภาพที่ดีที่สุด วี ฟิตเนส  ตระหนักดีว่าความปลอดภัยของข้อมูลท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อให้เกิดความมั่นใจยิ่งขึ้น วี ฟิตเนส จึงขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทฯ มีนโยบายในการดูแลและบริหารจัดการข้อมูลของท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการ ตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลอย่างเข้มงวด เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการไม่ให้ถูกเข้าถึง นำไปใช้ เปลี่ยนแปลง หรือ เปิดเผยโดยไม่ชอบหรือมีเจตนาไม่สุจริต

1.  วัตถุประสงค์ของบริษัทฯในการจัดทำนโยบายฉบับนี้

นโยบายฉบับนี้มีขึ้นเพื่อชี้แจงให้ท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการในฐานะเจ้าของข้อมูลทราบว่าบริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม เก็บ ใช้ เปิดเผย เพื่อวัตถุประสงค์ใด รายละเอียดในการรวบรวม เก็บ ใช้เป็นอย่างไร ตลอดจนชี้แจงสิทธิของท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการตามกฎหมาย

บริษัทฯ อาจทบทวน แก้ไข นโยบายฉบับนี้ เป็นครั้งคราวให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติและหรือกฎหมายลำดับรอง ข้อบังคับ ประกาศของหน่วยงานราชการ ที่ออกมาใหม่ หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้ บริษัทฯจะเผยแพร่ใน Website หรือ ช่องท่านอื่นใดที่สามารถเข้าถึงการเปลี่ยนแปลงของนโยบาย ของบริษัทโดยเร็วที่สุด เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ใหม่ที่ออกมา

2.  ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผย

ข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาที่สามารถระบุตัวตนของสมาชิกและผู้ใช้บริการรายนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม) และไม่ว่าท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการได้ให้ไว้หรือมีอยู่กับบริษัทฯ หรือ ที่บริษัทฯได้รับ หรือ เข้าถึงได้จากแหล่งอื่นที่น่าเชื่อถือ (ตามที่จะกล่าวต่อไป)ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการที่บริษัทฯเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยตามประกาศมีทั้งข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปและข้อมูลอ่อนไหว

2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

วี ฟิตเนส จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับโดยตรงจากท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

● การสมัครสมาชิก

● โทรศัพท์

● อีเมล

● Facebook Login

● LINE Login

● Twitter Login

● LinkedIn Login

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการที่บริษัทฯ เข้าถึงได้จากแหล่งอื่น เช่น เสิร์ชเอนจิน โซเชียลมีเดีย หน่วยงานราชการ บุคคลภายนอกอื่น ๆ เป็นต้น

2.2 ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

  • ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ เลขประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง เป็นต้น
  • ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น
  • ข้อมูลบัญชี เช่น บัญชีผู้ใช้งาน ประวัติการใช้งาน เป็นต้น
  • หลักฐานแสดงตัวตน เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง เป็นต้น
  • ข้อมูลการทำธุรกรรมและการเงิน เช่น ประวัติการสั่งซื้อ รายละเอียดบัตรเครดิต บัญชีธนาคาร เป็นต้น
  • ข้อมูลทางเทคนิค เช่น IP address, Cookie ID, ประวัติการใช้งานเว็บไซต์ (Activity Log) เป็นต้น
  • ข้อมูลอื่น ๆ เช่น รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

2.3 ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Data) บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว ดังต่อไปนี้ เมื่อบริษัทฯ ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการ เว้นแต่กฎหมายกำหนดให้ทำได้ (ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นเรื่องส่วนตัวโดยแท้ของเจ้าของข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสหภาพแรงงาน ความพิการ ข้อมูลพันธุกรรม หรือ ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลเครดิต ข้อมูลทางชีวภาพเพื่อใช้ในการพิสูจน์หรือตรวจสอบตัวตน (Biometric Information) เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ รูปภาพใบหน้า ข้อมูลสแกนม่านตา ข้อมูลอัตลักษณ์เสียง เป็นต้น โดยบริษัทฯไม่มีนโยบายจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวจากท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการ ยกเว้นในกรณีที่บริษัทฯได้รับความยินยอมจากท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการ เพื่อวัตถุประสงค์ (ก) ในการพิสูจน์ตัวตนของท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการที่สมัครใช้บริการ และ/หรือทำธุรกรรมกับบริษัทฯ หากท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการประสงค์จะใช้ข้อมูลชีวภาพในการพิสูจน์ตัวตน และ/หรือ (ข) ใช้เป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการเมื่อทำธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทัล สาขา หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ)

● เชื้อชาติ

● ศาสนาหรือปรัชญา

● ข้อมูลสุขภาพ

● ความพิการ

● ข้อมูลชีวภาพ เช่น ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ข้อมูลจำลองม่านตา ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ

  • ข้อมูลอื่นใดที่กระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

ผู้เยาว์

หากท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการมีอายุต่ำกว่า 18 ปีหรือมีข้อจำกัดความสามารถตามกฎหมาย บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการ บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองของท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการให้ความยินยอมหรือที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ หากบริษัทฯ ทราบว่ามีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง บริษัทฯ จะดำเนินการลบข้อมูลนั้นออกจากเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทฯ 

3. เหตุผล/วัตถุประสงค์และสิทธิอะไรที่บริษัทฯมีในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เหตุผล/วัตถุประสงค์และสิทธิบริษัทฯดำเนินการเก็บรวบรวม /ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการมีดังต่อไปนี้

3.1 การปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการ กับบริษัทฯ 

(1) การเข้าใช้บริการตามสิทธิ์ที่ท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการพึงได้ ตามข้อกำหนดในสัญญาหรือเงื่อนไข ก่อนเข้าใช้บริการครั้งแรก

(2) สิทธิในการใช้บริการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการในภายหลัง โดยทั้งสองฝ่ายต้องได้รับความยินยอมและตกลงกันเอาไว้ก่อนการเปลี่ยนแปลง

(3) การปฏิบัติการกฎระบบการเข้าใช้บริการ ตามระเบียบและข้อกำหนดของบริษัทฯ

(4) สิทธิในการยกเลิกการใช้บริการ ภายใต้เงื่อนไขบริษัทฯ และขอบเขตของกฎหมาย

(5) การรับ-ส่งเอกสารติดต่อระหว่างท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการ กับบริษัทฯ

(6) การทวงถามให้ท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการชำระหนี้ที่ค้างตามสัญญามีกับบริษัทฯ

3.2 การปฏิบัติตามกฎหมาย

(1) การป้องกันและตรวจจับความผิดปรกติของการบริการไปสู่กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น ก่อการร้าย หรือการฉ้อโกงประชาชน การทะเลาะวิวาท การสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก้ผู้ใช้บริการท่านอื่นๆในคลับ หรือ การสร้างความเสียหายทีเกิดกับบริษัทฯที่ให้บริการ 

(2) การรายงานข้อมูลส่วนบุคคลต่อหน่วยงานราชการ เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ เมื่อได้รับหมายเรียก หมายอายัดจากหน่วยงานราชการ หรือ ศาล เป็นต้น

3.3 ประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ 

(1) การป้องกัน รับมือ ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดการกระทำการทุจริต ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การทำผิดกฎหมายต่าง ๆ (เช่น การฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์/ชีวิต/ร่างกาย/เสรีภาพ/ชื่อเสียง) ซึ่งรวมถึงการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยกระดับมาตรฐานการทำงานของบริษัทในธุรกิจเดียวกันในการป้องกัน รับมือ ลดความเสี่ยงข้างต้น

(2) การบันทึกภาพนิ่ง/วิดิโอภาพ พนักงาน,สมาชิกหรือผู้ที่เข้ามาใช้บริการที่สาขาหรือสำนักงานใหญ่ โดยเก็บบันทึกข้อมูลลงบน CCTV เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารของบริษัทฯ

(3) การบริหารความเสี่ยง/การกำกับตรวจสอบ/การบริหารจัดการภายในองค์กร รวมถึงการส่งต่อไปยังบริษัทในเครือกิจการเพื่อการดังกล่าว แต่ไม่รวมถึงการส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

(4) การตรวจสอบการรับส่ง E-mail หรือการใช้อินเทอร์เน็ตของพนักงานกับท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการ เพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทฯต่อบุคคลภายนอก

(5) การนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพในประเภทเดียวกันกับที่ท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการมีอยู่กับบริษัทฯและเหมาะสมกับความต้องการของท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการและ/หรือในการทำวิจัยทางการตลาด เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพของบริษัทฯ และ/หรือ การรักษาความสัมพันธ์กับท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการ 

ทั้งนี้ หากท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทฯอาจส่งผลกระทบต่อตัวท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการในการไม่ได้รับการให้ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ/บริการ ไม่ได้รับความสะดวก หรือไม่ได้รับการปฏิบัติตามสัญญาและท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการอาจได้รับความเสียหาย/เสียโอกาส และอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายใด ๆ ที่ท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการหรือบริษัทฯต้องปฏิบัติตาม และอาจมีบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้อง

4.  บริษัทฯเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการให้แก่ใคร และเหตุผลในการเปิดเผย

บริษัทฯจะไม่แบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการต่อบุคคลที่สามที่ไม่ใช่บริษัทพันธมิตรของบริษัทฯ เว้นแต่ (ก) บริษัทฯได้รับความยินยอมจากท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการ (ข) เป็นการทำธุรกรรมตามความประสงค์ของท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการ (ค) การเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายหรือตามคำสั่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

4.1 ผู้ให้บริการภายนอกของบริษัทฯ (Service Provider) ทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น บริษัทรับจ้างพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ บริษัทให้บริการเก็บข้อมูลบนระบบ Cloud ภายในมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล, การบริการจัดเก็บและทำลายเอกสาร, การบริการรักษาความปลอดภัย, การบริการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและประวัติพื้นหลัง, การบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, การบริการด้านการตลาด บริการสื่อสิ่งพิมพ์, บริการระดับมืออาชีพ เช่น ที่ปรึกษาทางธุรกิจ ช่างเทคนิค ผู้ตรวจสอบบัญชี สำนักงานกฎหมาย สำนักงานภาษี หรือที่ปรึกษาอื่น ๆ

4.2 บริษัทรับจ้างทำกิจกรรมทางการตลาด บริษัทรับจ้างทำวิจัยให้แก่บริษัทฯ โดยสมาชิกต้องได้รับความยินยอม

4.3 หน่วยงานราชการ และ/หรือ ศาล ตำรวจ หรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่มีหมายเรียก หมายอายัดให้บริษัทฯส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการ 

4.4 การบริหารงานภายในองค์กร เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสินค้าหรือบริการของบริษัทฯ  บริษัทฯ อาจรวบรวมข้อมูลภายในสำหรับสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ภายใต้นโยบายนี้เพื่อประโยชน์ของท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการและผู้อื่นมากขึ้น

4.5 พันธมิตรทางธุรกิจ บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลบางอย่างกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อติดต่อและประสานงานในการให้บริการสินค้าหรือบริการ และให้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานของสินค้าหรือบริการ

4.6 การถ่ายโอนธุรกิจ บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการ สำหรับการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมหรือการขายกิจการ หรือการถ่ายโอนสินทรัพย์อื่น ๆ โดยฝ่ายที่รับโอนต้องปฏิบัติกับข้อมูลของท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการในลักษณะที่สอดคล้องกับนโยบายนี้ รวมถึงกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วย

5.  บริษัทฯคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการอย่างไร

บริษัทฯได้กำหนดนโยบาย คู่มือ และมาตรฐานขั้นต่ำในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการทั้งมาตรการเชิงเทคนิค (Technical Measure) และมาตรการเชิงบริหารจัดการ (Organizational Measure) เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล เช่น มาตรฐานความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ นโยบายการรักษาข้อมูลความลับของท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการ เป็นต้น และบริษัทฯได้มีการปรับปรุงนโยบาย คู่มือและมาตรฐานขั้นต่ำดังกล่าวเป็นระยะ ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ให้บริการภายนอกของบริษัทฯก็มีหน้าที่ต้องรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการตามสัญญารักษาความลับที่ได้ลงนามไว้กับบริษัทฯ

ในกรณีที่บริษัทฯมีความจำเป็นต้องส่ง หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการไปต่างประเทศที่มีมาตรฐานการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลต่ำกว่าประเทศไทย บริษัทฯจะดำเนินมาตรการตามที่เห็นว่าจำเป็นอย่างน้อยตามมาตรฐานการรักษาความลับที่กฎหมายประเทศนั้น ๆ กำหนดไว้ เช่น มีข้อสัญญารักษาความลับกับคู่สัญญาในประเทศดังกล่าว เป็นต้น

6.  การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

● เพื่อสร้างและจัดการบัญชีผู้ใช้งาน

● เพื่อส่งมอบสินค้าหรือบริการ

● เพื่อปรับปรุงสินค้า บริการ หรือประสบการณ์การใช้งาน

● เพื่อการบริหารจัดการภายในบริษัท

● เพื่อการตลาดและการส่งเสริมการขาย

● เพื่อการบริการหลังการขาย

● เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ

● เพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการ

● เพื่อปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข (Terms and Conditions)

● เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ

7. สิทธิของท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลมีอย่างไร

บริษัทฯคำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคลของท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการ ซึ่งสิทธิของท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการในข้อนี้เป็นสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการควรทราบ ได้แก่

7.1 สิทธิขอเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent)

ท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการมีสิทธิขอเพิกถอนความยินยอมที่จะให้บริษัทฯเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจำกัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการ เช่น ท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการยังมีการใช้บริการ / ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพจากบริษัทฯ หรือท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการยังมีภาระหนี้/ภาระผูกพันอยู่กับบริษัทฯ เป็นต้น

7.2 สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล (Right to Access Information)

ท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการมีสิทธิขอทราบและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ หรือ ขอให้บริษัทฯเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลที่ท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการไม่ได้ให้ความยินยอมได้

7.3 สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล (Right to Data Portability)

ท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการมีสิทธิขอรับข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการจากบริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯได้ทำให้ข้อมูลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่าน หรือ ใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือ หรือ อุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้ง (ก) มีสิทธิขอให้บริษัทฯส่งหรือโอนข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น เมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ หรือ (ข) ขอรับข้อมูลที่บริษัทฯส่งหรือโอนข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวไปยัง ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่สภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้

7.4 สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูล (Right to Object Profiling)

ท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการ ในกรณีดังนี้

(1) กรณีที่เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ด้วยเหตุจำเป็นเพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ หรือ เหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ เว้นแต่บริษัทฯแสดงให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่า หรือ เป็นไปเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม หรือ การใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ การยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

(2) กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง

(3) กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่การจำเป็นเพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัทฯ

7.5 สิทธิขอให้ลบ / ทำลายข้อมูล (Right to Erasure)

ท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการมีสิทธิขอให้บริษัทฯลบ หรือ ทำลาย หรือ ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลว่าเป็นท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการได้ ในกรณีดังนี้

(1) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

(2) เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย และบริษัทฯไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไป

(3) เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย หรือ เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง

(4) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

7.6 สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restrict Processing)

ท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการมีสิทธิขอให้บริษัทฯระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีดังนี้

(1) เมื่อบริษัทฯอยู่ในระหว่างการตรวจสอบตามที่ท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการร้องขอ

(2) เมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือทำลาย เพราะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการขอให้ระงับการใช้แทน

(3) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล แต่ท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการมีความจำเป็นต้องขอให้เก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ การยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

(4) เมื่อบริษัทฯอยู่ในระหว่างการพิสูจน์ให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่า หรือ การก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม หรือ การใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ การยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ในกรณีที่ท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูล

7.7 สิทธิขอแก้ไขข้อมูล (Right to Rectification)

ท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการมีสิทธิขอให้บริษัทฯดำเนินการแก้ไขเพื่อให้ข้อมูลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

7.8 สิทธิร้องเรียน (Right to Complain)

ท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญในกรณีที่บริษัทฯหรือผู้ประมวลผลข้อมูล รวมทั้งลูกจ้าง หรือผู้รับจ้างของบริษัทฯ หรือ ผู้ประมวลผล ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงกฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว

ทั้งนี้ สิทธิของท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการดังกล่าวข้างต้น จำกัดเฉพาะข้อมูลที่ท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการส่งมอบให้แก่บริษัทฯ ไม่รวมถึงข้อมูลภายในที่บริษัทฯจัดทำ ซึ่งบริษัทฯอาจไม่สามารถดำเนินการตามคำร้องขอของท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการได้ หากบริษัทฯมีประโยชน์อันชอบธรรมที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (Legitimate interest) ไว้ และอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลบังคับแล้วและเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้ เช่น

– เป็นการปฏิเสธตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล และการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะส่งผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ได้แก่ ข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอนั้นรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น หรือเป็นข้อมูลซึ่งบริษัทฯต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ศาล เจ้าพนักงานของรัฐที่มีอำนาจ หรือเอกสารข้อมูลที่ร้องขอนั้นรวมถึงเอกสารทีมีข้อมูลภายในของบริษัทฯรวมอยู่ด้วย ข้อมูลที่บริษัทฯยังต้องใช้ในการทำธุรกรรมกับท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการเมื่อท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการยังคงเป็นท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการของบริษัทฯอยู่ ไม่ได้ขอยกเลิกบริการหรือสัญญากับบริษัทฯ เป็นต้น

8.  หน้าที่ของท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลมีอย่างไร

เนื่องด้วยบริษัทฯจะสามารถให้บริการแก่ท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการตามข้อสัญญาระหว่างกันได้ก็ต่อเมื่อบริษัทฯได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการที่บริษัทฯเก็บรวบรวมเป็นไปตามเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการ (Customer Due Diligence) ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง เป็นข้อมูลปัจจุบันให้มากที่สุด ดังนั้น ท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการจึงจำเป็นต้องให้ความร่วมมือกับบริษัทฯในการดำเนินการดังกล่าวด้วย

9.  บริษัทฯจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการไว้นานเท่าใด

ในกรณีที่ท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการไม่ได้เป็นท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการของบริษัทฯอีกต่อไป หรือยุติความสัมพันธ์กับบริษัทฯไปแล้ว บริษัทฯจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการสำรองไว้ตามที่กฎหมายกำหนดและตามนโยบาย คู่มือต่าง ๆ ในเรื่องการจัดเก็บ ทำลายเอกสารต่าง ๆ ของบริษัทฯ 

 10.  การโฆษณาและการตลาด

เพื่อประโยชน์ในการได้รับสินค้าหรือบริการของบริษัทฯ  บริษัทฯ ใช้ข้อมูลของท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการเพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงสินค้าหรือบริการ และทำการตลาดผ่าน Google, Facebook, pixel tracking code และอื่น ๆ บริษัทฯ ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้สินค้าหรือบริการเหมาะสมกับท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการ เว็บไซต์ของบริษัทฯ อาจแสดงโฆษณาจากบุคคลที่สามเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการของบริษัทฯ  เช่น Google AdSense, BuySellAds บุคคลที่สามเหล่านี้อาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการเพื่อดำเนินการเหล่านี้เท่านั้น และมีหน้าที่ไม่เปิดเผยหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่น

บริษัทฯ อาจส่งข้อมูลหรือจดหมายข่าวไปยังอีเมลของท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอสิ่งที่น่าสนกับท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการ หากท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการไม่ต้องการรับการติดต่อสื่อสารจากบริษัทฯ ผ่านทางอีเมลอีกต่อไป ท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการสามารถกด “ยกเลิกการติดต่อ” ในลิงก์อีเมล์หรือติดต่อมายังอีเมล์ของบริษัทฯ ได้

11.  เทคโนโลยีติดตามตัวบุคคล (Cookies)

เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น บริษัทฯ ใช้คุกกี้ (Cookies)หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน เพื่อพัฒนาการเข้าถึงสินค้าหรือบริการ โฆษณาที่เหมาะสม และติดตามการใช้งานของท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการ บริษัทฯ ใช้คุกกี้เพื่อระบุและติดตามผู้ใช้งานเว็บไซต์และการเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ  หากท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการไม่ต้องการให้มีคุกกี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการ ท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการสามารถตั้งค่าบราวเซอร์เพื่อปฏิเสธคุกกี้ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้

12.  นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้สำหรับการเสนอสินค้า บริการ และการใช้งานบนเว็บไซต์สำหรับท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการของบริษัทฯ เท่านั้น หากคุณเข้าชมเว็บไซต์อื่นแม้จะผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ  การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้น ซึ่งบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย

13.  การรักษาความมั่งคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการไว้ตามหลักการ การรักษาความลับ (confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (availability) ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผย นอกจากนี้บริษัทฯ จะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ (administrative safeguard) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค (technical safeguard) และมาตรการป้องกันทางกายภาพ (physical safeguard) ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (access control) ซึ่งการเก็บข้อมูลจะมีการเก็บข้อมูลใน Server ของบริษัทฯเอง และหรือผู้ให้บริการ cloud service providerในประเทศไทยและต่างประเทศ

14. การแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่มีเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการเกิดขึ้น บริษัทฯ จะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยเร็วที่สุดภายใน 72 ชั่วโมง นับแต่ทราบเหตุเท่าที่สามารถกระทำได้ ในกรณีที่การละเมิดมีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการ บริษัทฯ จะแจ้งการละเมิดให้ท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการทราบพร้อมกับแนวทางการเยียวยาโดยเร็วที่สุดผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น  เว็บไซต์ ข้อความ (SMS) อีเมล โทรศัพท์ จดหมาย เป็นต้น

15. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทฯ อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นครั้งคราว โดยท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการสามารถทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ  www.wefitnesssociety.com/privacy-notice นโยบายนี้แก้ไขล่าสุดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

16. ช่องทางและรายละเอียดการติดต่อ

หากท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการต้องการติดต่อ หรือมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการ รวมถึงสิทธิของท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการตามประกาศฉบับนี้ หรือต้องการยกเลิกการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการติดต่อเพื่อรับข้อมูลทางการตลาด หรือ กรณีที่พบว่ามีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการไปในทางที่ไม่ชอบ ท่านสมาชิกและผู้ใช้บริการสามารถติดต่อบริษัทฯผ่านช่องทาง

16.1 Line: @wecool หรือ โทร 020593939 

16.2 สถานที่ติดต่อ : บริษัท วี ฟิตเนส เลขที่ 234/3 ห้องเลขที่ C401-A ชั้น4 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 10540

16.3 e-mail มาที่ dpo@wefitnesssociety.com

16.4 เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คุณสิทธินนท์ จำปาขันธ์ โทร.020593999 ต่อ 9555

บริษัท วี ฟิตเนส มีการเก็บข้อมูลการใช้งานและใช้บริการ เพื่อการนำไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

At WE FITNESS

ลงทะเบียน