กว่า 66 มาตรการ พนักงานปลอดภัย ท่านสมาชิกมั่นใจ ห่างไกล COVID-19 จาก วี ฟิตเนส 

FRONT SERVICE

1.มาตรการ การกำหนดช่วงเวลา เปิด – ปิดคลับ
– เวลา 06.00 – 22.00 น. *ให้มีผลใช้กับทุกคลับ (อาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)
2.มาตรการ การเช็คอิน
– จัดให้มีจุดสติ๊กเกอร์ที่พื้น เพื่อกำหนดการเว้นระยะห่าง Social distance หน้าคลับ
– กำหนดทางเข้าให้ชัดเจนด้วยทางกั้นเพื่อความเป็นระเบียบ และคัดกรองได้
– พนักงานทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยและ Face shield ตลอดเวลา
– จัดเตรียมแอลกอฮอล์ล้างมือที่เคาน์์เตอร์
– ทำความสะอาดบัตรสำหรับ Locker ก่อนและหลังการใช้
– ใช้ระบบเสริมการเช็คอินแบบเร่งด่วน Fast track ลดการสะสมของสมาชิกที่เคาน์์เตอร์
– ท่านสมาชิกทุกท่าน ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่เข้ามาติดต่อหรือเช็คอิน
3.คัดกรองท่านสมาชิก และพนักงาน
– วัดอุณหภูมิสมาชิกทุกท่านก่อนเข้าคลับ และพนักงานวัดอุณหภูมิ ต้องสวม
หน้ากากอนามัย พร้อมใส่ Face shield และสวมถุงมือตลอดเวลา
– บริการกดแอลกอฮอล์ให้ท่านสมาชิกก่อนเข้าใช้บริการ
– หากพบท่านสมาชิกอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการ
4.มาตรการ การจัดการพื้นที่ Member Lounge & Social distancing
– ทุกคลับจัดวาง โต๊ะ/เก้าอี้ โดยรักษาระยะห่างประมาณ 1-2 เมตร เพื่อความปลอดภัย
5.มาตรการภายใน Locker Male-Female (Incl VIP locker)
– เว้นระยะห่างการใช้บริการตู้ล็อกเกอร์ หนึ่งตู้ เว้นสองตู้ เพื่อความปลอดภัย
– ทำความสะอาดจุดสัมผัสทั่วบริเวณล็อกเกอร์ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกชั่วโมง
– ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหลังคลับปิด
– งดใช้ห้องสตรีม ชาย – หญิง เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ
– งดใช้เครื่องเป่ามือ
6.มาตรการเว้นระยะของอุปกรณ์และเครื่องเล่น Cardio Machine และ Spinning
– เครื่องเล่น Cardio Machine และจักรยาน Spinning จัดเว้นระยะห่างในการใช้งาน
7.มาตรการป้องกัน และดูแลความสะอาดของคลับ
– พนักงานทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยและสวมถุงมือหากต้องสัมผัสกับบุคคลอื่น
– วัดอุณหภูมิพนักงานทุก 3 ชั่วโมง หากอุณภูมิเกิน 37.5องศา ให้หยุดปฏิบัติงานทันที
– จัดเตรียมแอลกอฮอล์ ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
– เว้นระยะการพูดคุยกับสมาชิก และพนักงาน 1-2 เมตร
– ทำความสะอาดห้องน้ำทุก 1 ชั่วโมง/เครื่องเล่น อุปกรณ์ทุก 3 ชั่วโมง
– ทำความสะอาดบัตรต่าง ๆ ทั้งก่อน และหลังการใช้บริการ
– ขอความร่วมมือให้ชำระเงินด้วย E-payment
– เปลี่ยนระบบประตู ให้เป็นแบบอัตโนมัติ (EM JT)
– ให้ท่านสมาชิกนำผ้าขนหนูมาเอง เพื่อสุขอนามัยส่วนบุคคล
– กรณีรับบริการผ้าขนหนูจากคลับ ทางคลับจะจัดชุดผ้าขนหนูในห่อพลาสติก
– งดการใช้เคาน์เตอร์กาแฟ และตู้กดน้ำ เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัส
– จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มความชัดเจนในการเข้าใช้บริการให้มากขึ้น
โดยติดตั้งภายในคลับ และลงในทุกสื่อ เพื่อความเข้าใจ

ที่ปรึกษาด้านสมาชิก
1.การตรวจวัดอุณหภูมิและทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อน
เข้าปฏิบัติงาน หากออกไปจากพื้นที่คลับ กลับเข้ามาในคลับต้องล้างมือ
ด้วยเจลแอ ฟลกอฮอล์ทุกครั้ง
2.ขณะปฏิบัติงาน ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
3.หากมีการนำเสนอแพ็กเกจหรือมีการสนทนากับท่านสมาชิก เจ้าหน้าที่ต้องสวมใส่
หน้ากากFace Shieldและหน้ากากอนามัยทุกครั้ง
4.การนำเสนอแพ็กเกจต่อท่านสมาชิกหรือมีการนั่งสนทนากับท่านสมาชิกจะต้องมี
ระยะห่างจากท่านสมาชิกอย่างน้อย 1-2 เมตร
5.ทำความสะอาดพื้นผิวบนโต๊ะทั้งก่อนและหลังให้ท่านสมาชิกนั่งทุกครั้งด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ

GROUP X / PILATES
1. จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์หน้าห้อง GX และ Spinning สำหรับท่านสมาชิก
2. ให้ท่านสมาชิกล้างมือทุกครั้งก่อนออกกำลังกาย
3. เช็คความพร้อมของสมาชิกก่อนออกกำลังกาย มีอาการสุ่มเสี่ยงหรือไม่
4. จำกัดคนเข้าก่อนออกกำลังกายแยกช่องห่างประมาณ 2 เมตร ทำสัญลักษณ์ชัดเจน
5. ครูผู้สอน ต้องใส่ face shield ตลอดการสอน เพิ่มความปลอดภัย
6. ทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกวัน ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างรัดกุม
7. แนะนำการใช้อุปกรณ์ และวิธีการรักษาความสะอาด
8. ห้ามการสัมผัสระหว่างสมาชิกด้วยกัน
9. ห้ามการสัมผัสระหว่างครูกับท่านสมาชิก
10. ห้ามการสัมผัสระหว่างครูกับครู

การเข้าคลาสโยคะ
1. เตรียมเจลทําความสะอาดมือไว้ด้านหน้าสตูดิโอโยคะทุกห้อง
2. จํากัดความจุของสมาชิกที่เข้าคลาส 50% ของความจุรวมในพื้นที่ชั้นเรียน
3. ทําเครื่องหมายตําแหน่งที่จะวางเสื่อโยคะสําหรับนักเรียน ในระยะปลอดภัย
4. ทำการสอน และการปรับท่าทางในการเรียน ด้วยวาจาเท่านั้นไม่มีการปรับทางกายภาพ
5. หลังจากผู้สอนทำสมาธิจะไม่มีการถูฝามือและสัมผัสใบหน้า
6. ผู้สอนและสมาชิกที่เข้าคลาส ต้องใส่หน้ากากอนามัยเพื่อความปลอดภัย
7. สมาชิกพกผ้าขนหนูส่วนตัวเข้าคลาสทุกครั้ง

FITNESS DEPARTMENT
พนักงาน
1. ก่อนเข้าปฏิบัติงานต้องทำการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนทุกครั้งถ้า อุณหภูมิสูงกว่า 37.5
ให้กลับบ้านทันที
2. จะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
3. จะมีการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกๆ 20 ถึง 30 นาทีในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ 
4. หากมีการฝึกสอนส่วนบุคคลต้องให้สมาชิกและผู้เทรนล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
ทั้งตอนเริ่มต้นและตอนท้ายชั่วโมงฝึกทุกคนและต้องให้สมาชิกสวม ใส่หน้ากากอนามัย
ตลอดเวลา พร้อมกันทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกๆ 2 ชั่วโมง
5. ทุกคนจะมีการพกผ้าเช็ดประจำตัว เพื่อทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องออกกำลังกาย
ทุกครั้งก่อนและหลังการใช้งานให้เรียบร้อย
6. หากมีการนำเสนอแพ็กเกจหรือมีการสนทนากับท่านสมาชิกจะต้องมีระยะห่างจาก
ท่านสมาชิกอย่างน้อย 1-2 เมตรต้องสวมใส่หน้ากาก Face Shield และหน้ากากอนามัย
ทุกครั้งที่มีนำเสนอท่านสมาชิกหรือพูดคุยกับท่านสมาชิก
7. จะไม่มีการใช้เครื่องร่วมกับสมาชิกที่กำลังอยู่ในชั่วโมงฝึกสอนส่วนบุคคลที่ตัวเองดูแล
โดยเด็ดขาด
8. มี PT คอยประจำอยู่ใน zone free weight เพื่อคอยแนะนำท่านสมาชิกเวลา
ทำการเล่นรวมกลุ่มกัน
9. หากพบเห็น พนักงานแผนก Fitness Service Department มีอาการเจ็บป่วย
เป็นไข้หรือเป็นหวัด จะดำเนินการให้พนักงานท่านนั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่ ทันทีและ
ส่งตัวกลับเพื่อไปพัก และสังเกตอาการต่อไป

 อุปกรณ์
1. ก่อน และหลัง ใช้งานเครื่อง Inbody จะต้องทำการเช็ดจุดสัมผัสทุกครั้ง
(มีจุดวางแอลกอฮอล์บริเวณนั้นพร้อมผ้า)
2. ทำกรอบและป้ายห้ามเคลื่อนย้าย Bench
3. ทำจุดยืนเล่น free weight
4. ทำจุดเข้าคลาส small group 1-2 เมตร

เพื่อให้ทุกบริการสะอาดปลอดภัยไร้กังวล

66 SERVICES MEASURES OF WE FITNESS
To create all member’s confidence in safety and stay away from COVID-19 during the opening day
FRONT SERVICE
1. The opening and closing time of all clubs
– From 06.00 am. – 22.00 pm. Applies to all clubs (May change as appropriate)
2. Check-in measures
– Arrange for sticker points on the floor to specify the social distancing
– Specify the entrance clearly with a barrier for order and can be screened
– All employees must wear a mask and face shield at all times
– Provide hands wash sanitizer at the counter reception
– Clean the card for locker before and after use
– Apply the express check-in system fast track reduces the number of members
at the counter.
– All members must wear a mask when contacting or checking-in
3. Screening members and staff
– Body temperature measurement of all members before entering the club
and the temperature measurement,staff must wear a mask with face shield
and gloves at all times
– Alcohol hand gel pressing service for members before using the services
– If members with temperatures exceeding 37.5 degrees or more, we reserve
the right to use the service.
4. Member area & social distancing management measures
– Every club place tables / chairs by keeping a distance of 1-2 meters for safety
5. Internal lockers male-female section (Including VIP lockers)
– Social distancing of locker usage with alternated capacity use
– Clean contact points throughout the locker area with disinfectant every hour.
– Clean with disinfectant after the club is closed.
– No service of male-female streaming rooms provided in order to reduce the
risk of spreading.
– No service of the hand dryer provided
6. Section spacing for cardio machine and spinning equipment
– Cardio machine and spinning bicycles will be placed to keep the social distancing
7. Protection Section And keep the club clean
– All employees must wear a mask and wear gloves if they are in contact with
other people.
– Body temperature measurement of staff every 3 hours. If the temperature
exceeds 37.5 degrees, the staff will need to stop working immediately
– Ensure the alcohol sanitizer is enough for all
– Social distancing while contact with members and employees 1-2 meters
– Cleaning the bathroom every 1 hour / gym equipment every 3 hours
– Cleaning all service cards before and after using the service
– Requesting cooperation for all payment by E-payment
– Automated gates are installed at Ekamai and J- Avenue Thonglor clubs
– Allow members to bring their own towels for personal hygiene
– In the case of receiving towels from the club, the club will arrange a set of
towels in plastic wrap
– No service of coffee station and water dispensers to avoid touching
– Create media in order to increase clarity in using the service by installing
it inside the club and on all media for more understanding

MEMBERSHIP SERVICE CONSUITANT

1. Body temperature measurement and cleaning hands with alcohol
hand gel before entering work or leaving the club and coming back into
the club every time
2. Must wear a face mask during work at all times
3. If there is a package presentation or discussion with members, the employees
must wear face shield and a mask at all times
4. Presenting the package to members or contacting with your members,
the employee must keep the distance from the members at least 1-2 meters
5. Clean the surface on the table before and after the members sit every time
with disinfectant liquid.

GROUP X / PILATES

1. Prepare alcohol hand gels in the GX and Spinning studio for members
2. Ask members wash their hands every time before exercise.
3. Check members if the members are ready for exercise
4. Limit number of people in the studio before exercise, keep the distance
at least 2 meters with marked clearly.
5. Instructors must wear a face shield throughout the class to increase safety.
6. Cleaning equipment daily with a strong disinfectant
7. Advise to use of equipment and keep clean
8. Contacting between members and members are prohibited
9. Contacting between the instructors and members are prohibited
10. Contacting between the instructors and instructors are prohibited

ATTENDING THE YOGA CLASS MEASURE
1. Provide a hand sanitizer in front of every yoga studio
2. Limit the capacity of members attending classes to 50% of the total capacity
in the class.
3. Spot where to place the yoga mat for students in a safe distance
4. Teaching and learning posture adjustment verbally only without physical adjustment
5. After the meditation instructors will be no rub of the hand and touch the face
6. Instructors and members attending the class must wear a mask for safety
7. Members carry their personal towels to the class every time

FITNESS DEPARTMENT
EMPLOYEE
1. Before starting work always check the body temperature first. If the
temperature is higher than 37.5 leave work immediately
2. Personal trainers must wear a mask during the operation at all times
3. Hand wash sanitizer must be applied every 20 to 30 minutes during the duty
4. Members and personal trainers must wash their hands with alcohol hand
gel in a training at the beginning and at the end of training, the mask must
also be worn while training at all time, and cleaning equipment every 2 hours
5. Personal trainers will have to carry a personal towel to clean the equipment
and exercise equipment every time before and after use
6. Presenting the package to members or contacting with your members,
the employee must keep the distance from the members at least 1-2 meters
and wear a face shield and a mask at all time
7. The machine equipment will not be shared with members who are in
the personal training hours
8. There will be personal trainers on floor at the free weight area to advise
members who work out together

9. If there is any personal trainer having an illness, a fever or a cold,
the trainers will be immediately stopped performing duties and observed
the symptoms

EQUIPMENT
1. Before and after using the Inbody device, must be wiped.
(There is a place for alcohol with a cloth provided)
2. A signage, do not move the bench
3. A standing spot for workout at free weight area
4. An entry point for a small group 1-2 meters

FOR CLEANESS AND SAFETY IN EVERY SERVICES

คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่
Zoom Picture

เรียนท่านสมาชิก วี ฟิตเนส ทุกท่าน

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในปัจจุบัน มีแนวโน้มที่จะแพร่กระจายมากยิ่งขึ้นในประเทศไทย โดยตามที่รัฐบาลได้ประกาศมาตรการป้องกันและลดโอกาสการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในสถานที่ให้บริการ จึงให้ปิดทำการชั่วคราว
ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

เนื่องด้วยการประกาศ พรก ฉุกเฉิน เพื่อลดโอกาสในการแพร่ระบาด COVID-19
บริษัท วี ฟิตเนส จำกัด จึงขอประกาศ ปิดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ตามประกาศของรัฐบาล
จะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 1 มิถุนายน 2563

ทั้งนี้ ในเรื่องการชดเชย สำหรับท่านสมาชิก ในช่วงเวลาที่มีการปิดให้บริการชั่วคราวตามระยะเวลาดังกล่าว
ท่านสมาชิกจะได้รับการชดเชย วันหยุดให้บริการ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

• ท่านสมาชิกประเภทรายเดือน จะยังไม่มีการเรียกเก็บ ในรอบชำระบิลถัดไป (เดือนเมษายน)
• ท่านสมาชิกประเภทชำระล่วงหน้า จะได้รับการชดเชยเวลาสมาชิกเพิ่มตามระยะเวลา ที่ปิดให้บริการชั่วคราว โดยอัตโนมัติ
• กรณีที่ท่านสมาชิกมีการชำระค่าบริการการหยุดพักสมาชิกชั่วคราวในเดือนมีนาคม ก่อนที่จะมีการประกาศ ครม จะได้รับการขยายเวลาเข้าใช้บริการเพิ่มตามระยะเวลาโดยนับจากวันที่มีการประกาศจาก ครม.
• กรณีท่านสมาชิก ที่มีการใช้บริการ ผู้ฝึกสอนออกกำลังกายส่วนบุคคล ทาง วี ฟิตเนส จะยืดระยะเวลา การฝึกสอนเพิ่มขึ้น ตามระยะเวลา โดยนับจากวันที่มีการประกาศจาก ครม.

วี ฟิตเนส ขอขอบพระคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ให้เราได้ดูแลสุขภาพของท่าน
และเราจะกลับมาให้บริการท่านสมาชิกทุกท่าน ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563
เราจะรวมพลังเพื่อผ่านวิกฤตนี้ ไปด้วยกันอย่างดีที่สุด

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท วี ฟิตเนส จำกัด

WE Fitness would like to announce that we are temporarily closing as a measure to prevent the spread of the COVID-19 virus.

Due to the current pandemic of the COVID-19 virus that is likely to spread in Thailand, the government announced preventative must be taken to reduce the spread of COVID-19 in high-risk areas.
Therefore, we will be temporarily closed from 18th March – 31th May 2020

In this regard, WE Fitness would like to prioritize the safety and well-being of our members by continuously monitoring the pandemic situation as well as conducting a thorough examination of information and cooperating in accordance with the government announcements to reduce the chance of spreading COVID-19.

WE Fitness Company Limited would like to temporarily close according to the government announcement from 18th March – 31th May 2020 and will reopen on 1th June 2020.

During the period that the services is temporarily closed. Members will receive compensation as the following details.

• Monthly membership type will not be charged on the next month’s billing (April)
• Prepaid membership type will automatically receive additional time compensation during the service temporarily closed.
• The members who has paid for a suspension before the government announcement, will receive an extended based on the date of announcement from the government.
• The members who have the personal trainer service, WE Fitness will extend the duration of expiration date based on the date of announcement from the government

We Fitness would like to thank all members for allowing us to take care of your health. We will return to serve all members on the 1th of June 2020. We will overcome this crisis together.

May all members exercise and take care of your health during these times for overall wellness.

Best regards
We Fitness Company Limited

บริษัท วี ฟิตเนส มีการเก็บข้อมูลการใช้งานและใช้บริการ เพื่อการนำไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

At WE FITNESS

ลงทะเบียน